ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน โทร.0-5397-6067    โทรสาร 0-5397-6067 ต่อ 1017

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวสาร

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/01/2564
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
273
เดือนที่แล้ว
1,306
ปีนี้
8,949
ปีที่แล้ว
5,824
ทั้งหมด
17,028
ไอพี ของคุณ
35.172.164.32

-:- เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 
-:- ประกาศรายชื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 
-:- ประกาศ รับสมัคร นักเรียน นิสิต นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ 
-:- เรื่อง ประกาศราคากลางพัสดุครุภัณฑ์ที่จำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก( EIT) เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประชาสัมพันธ์เปิดใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) 
-:- เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ 2566 
-:- ประกาศรายชือแม่ค้าที่ค้าขายบนที่แขวงทางหลวง(กาดดอยแก้ว) 
-:- เรื่อง ​ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทาสบชัย(บ้านสบสะป้วด) 
-:- ประชาสัมพันธ์งาน มหกรรมไกล่เกลี่ย หนี้สินครัวเรือน และยุติธรมพบประชาชน 

พิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566"
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบชัย ครั้งที่ 1/2566
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 และได้ดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลทาสบชัยใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศการประกวดราคาเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๑๐๐๑๙ ม.๑๒ 
-:- ประกาศการประกวดราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๑๐๐๒๐ ม.๒ 
-:- ประกาศการประกวดราคาเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ ๑๐๐๑๑ ม.๑๖ 
-:- ประกาศการประกวดราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๑๐๐๐๘ ม.๕ เชื่อม ม.๑๖ 
-:- ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
-:- ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- ประกาศสอบราคาโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบสะป้วด หมู่ที่ ๑๔ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อรถโดยสาร-ดีเซล(รถตู้) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-ม.๕ เชื่อม ม.๑๖ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต-ม.๑๒ เชื่อม ม.๑๑ และ ม.๔ 
-:- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหล่ายสาย ม.๑๖ 
-:- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สะป้วด ม.๒ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคโควิด 19 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑๔ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:-  สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ประจําปีงบประมาณ 2566 
-:- สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ประจําปีงบประมาณ 2566 
-:- สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2566 
-:-  สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ประจําปีงบประมาณ 2566 
-:- สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ประจําปีงบประมาณ 2566 
-:-  สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ประจําปีงบประมาณ 2566 
-:-  สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ประจําปีงบประมาณ 2566 
-:- สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ประจําปีงบประมาณ 2565 
-:- สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ประจําปีงบประมาณ 2565 

ตลาดเกษตรดอยแก้ว
ศาลเจ้าพ่อขุนตาล
อ่างเก็บน้ำแม่เส้า


ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บเสื้อผ้าของชุมชน
นวัตกรรมหมอนพยุงก้น ให้ความสบายแก่ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง และลดการเกิดแผลกดทับบริเวณปุ่มกระดูกก้น กระดูกสะโพกได้
พรมเช็ดเท้าของชุมชน
ระบบงานต่างๆe-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงงานป้องกันลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


แผนที่