ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน โทร.0-5397-6067    โทรสาร 0-5397-6067 ต่อ 1017

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวสาร

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/01/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,528
เดือนที่แล้ว
1,427
ปีนี้
14,717
ปีที่แล้ว
5,824
ทั้งหมด
22,796
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1การจัดทำตัวอย่างที่ใช้ในการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น15 ต.ค. 2564
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.255415 ต.ค. 2564
3กฎกระทรวง การสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในเทศบาล พ.ศ.256315 ต.ค. 2564
4ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง1 ก.พ. 2564
5ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญา1 ก.พ. 2564
6ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์1 ก.พ. 2564
7ประมวลกฏหมายอาญา1 ก.พ. 2564
8พรก.ว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.25461 ก.พ. 2564
9พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25421 ก.พ. 2564
10พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.25401 ก.พ. 2564
11พรบ.ความรับทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.25391 ก.พ. 2564
12พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐1 ก.พ. 2564
13พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๖๒1 ก.พ. 2564
14พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.25081 ก.พ. 2564
15พรบ.ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒1 ก.พ. 2564
16พรบ.ระเบียบบริหารงานแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติม1 ก.พ. 2564
17พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐1 ก.พ. 2564
18พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.25351 ก.พ. 2564
19พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘1 ก.พ. 2564
20รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐1 ก.พ. 2564

1 2   >>  >|