ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน โทร.0-5397-6067    โทรสาร 0-5397-6067 ต่อ 1017

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวสาร

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/01/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,528
เดือนที่แล้ว
1,427
ปีนี้
14,717
ปีที่แล้ว
5,824
ทั้งหมด
22,796
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256514 ก.ย. 2565
2รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๔7 ต.ค. 2564
3มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ8 ก.ค. 2564
4มตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ7 ก.ค. 2564
5มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง5 ก.ค. 2564
6มาตราการป้องกันการรับสินบน5 ก.ค. 2564
7มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม5 ก.ค. 2564
8มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน11 มิ.ย. 2564
9มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ11 มิ.ย. 2564
10รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๓20 เม.ย. 2564
11นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ26 ม.ค. 2564
12มาตราการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี7 ก.พ. 2563
13นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลทาสบชัย พ.ศ.256122 ม.ค. 2560
14นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลทาสบชัย พ.ศ.256012 ม.ค. 2559

1